کود بیولوژیک رشدافزا

وضعیت کالا: اتمام موجودی

کود بیولوژیک رشدافزا / حجم : یک ایتر/ موارد مصرف: حفظ سلامت و افزایش عملکرد/ حاوی چهار گونه باکتری محرک رشد ویژه محلولپاشی/ محرک سیستم ایمنی گیاه علیه تنش های زنده و غیر زنده / ماده موثره این محصول تلفیقی از باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) می باشد که قابلیت کاربرد بصورت محلول پاشی داشته و نقش مهمی در افزایش رشد گیاه ایفا می کند.

کد کالا در انبار: A11
تومان
products.sharing

سودوموناسها یکی از باکتری های عمده ساکن در اندام هوایی گیاهان (فیلوسفر) گیاهان هستند و از پتانسیل بالایی برای استفاده در تولید کودهای بیولوژیک ویژه محلول پاشی برخوردارند. باکتری های تثبیت کننده ازت، مانند آزوسپریلیوم  نیز بدلیل خصوصیات محرک رشدی مانند تثبیت بیولوژیک ازت نیز می توانند در تامین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه موثر باشند.

مکانیسم اثر

تولید انواع تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند اکسین، جیبرلین و سیتوکینین توسط این باکتری ها پس از محلول پاشی روی گیاهان و ایجاد تعادل در میزان هورمون های داخلی گیاهان از عمده ترین اثرات باکتری های مذکور می باشند. تعادل هورمون های گیاهی منجر به توسعه سیستم ریشه ای شده و جذب بهتر آب و مواد غذایی از عمده ترین پیامدهای آن می باشد. این باکتری ها با تامین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاهان، به رشد و نمو بهتر گیاهان کمک می کنند و در عین حال با ترشح انواع آنتی بیوتیک ها، سیانید هیدروژن سیدروفور و اسید سالیسیلیک، قادر به کنترل برخی از عوامل بیمایزای گیاهی به ویژه انواع ساکن در سطح برگها می باشند.

مزایا

قابلیت کاربرد آسان به ویژه در مساحت های زیاد کشت مانند کشت و صنعت ها، افزایش سطح سبز مزرعه، یکنواختی مزرعه، افزایش تحمل گیاه به تنش های زنده (بسیاری از بیماری های خاکزاد)، کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی و نهایتاً افزایش رشد و عملکرد محصول از مزایای استفاده از این محصول می باشد.